Latest News & Updates

Aontaíonn Pobail Ghaeltachta in Éadan An Bhoird Snip Nua

23/08/09

(English version follows.)

Cruinniú i nGaoth DobhairThit cuid mhaith cruinnithe amach i gceantracha Gaeltachta le coicís anuas, agus níos mó á mbeartú, ina dtáinig muintir na háite le chéile le cur in éadan na ngiorruithe molta ar chaiteachas Gaeltachta i dtuairisc Cholm Mhic Chárthaigh, ceannaire An Bhoird Snip Nua.

Tharla an chéad chruinniú ar 4ú Lúnasa, nuair a d’fhreastail breis agus 200 duine ar chruinniú i nGaoth Dobhair, condae Dhún na nGall. Mná tí [iadsan a sholáthraíonn lóistín do dhaltaí Gaeltachta i rith an tsamhraidh] agus ionadaithe ó na coláistí samhraidh a bhí i bhformhór an tslua, iad ag nochtadh a n-uafás faoin mholadh deireadh a chur le Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge.

Is é Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge an deontas a thugtar do theaghlaigh Ghaeltachta a choinníonn daltaí atá ag freastal ar choláistí samhraidh. Tá ról na dteaghlach seo bunriachtanach do rath na gcoláistí agus cuireann go mór le taithí na míltí dalta a fhreastalaíonn ar na cúrsaí gach bliain.

An oíche dár gcionn [5ú Lúnasa], d’fhreastail níos mó ná 200 duine ar chruinniú ar an Cheathrú Rua, condae na Gaillimhe. Phléigh painéal cainteoirí an iarmhairt shóisialta agus eacnamúil a bheadh ag na giorruithe molta ar phobail Ghaeltachta agus ar an Ghaeilge i gcoitinne. Phléigh muintir na háite chomh maith an dóigh a rachadh giorruithe níos leithne, cosúil leis an scéim SCTT agus iompar tuaithe, i bhfeidhm ar phobail Ghaeltachta.

Seachtain ina dhiaidh, bhí cruinniú eile ar an Cheathrú Rua, eagraithe ag Comhchoiste na gColáistí Samhraidh [CONCOS]. Arís, chuir mná tí áitiúla a bhfearg in iúl faoi na giorruithe molta.

Cruinniú an 'G-Fórsa'Is cónascadh é CONCOS de 47 coláiste samhraidh. Tá an argóint déanta acu go dtáirgeann an €5 milliún [£4.3 milliún] a chaitheann rialtas na Sé Chondae Fichead ar Scéim na bhFoghlaimeoirí timpeall €50 milliún [£42.7 milliún] don eacnamaíocht áitiúil sa bhliain, araon le breis agus 2,000 post sealadach agus breis agus 60 post buan a chruthú.

Ní briathra díomhaoine atá ag teacht as na cruinnithe go dtí seo. I nGaoth Dobhair, bunaíodh coiste de mná ag seasamh don 13 coláiste samhraidh sa cheantar, agus táthar ag tosnú ar phlean gnímh a eagrú. Ar an chuma chéanna, bunaíodh grúpa gnímh i ndiaidh an chéad chruinnithe i gConamara – An ‘G-Fórsa’ a thugtar air go háitiúil.

Tá na grúpaí seo ag iarraidh ar a bpobal aontú le heagraíochtaí Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht, agus tá siad ag eagrú tuilleadh cruinnithe timpeall na gceantracha Gaeltachta.

Tá agóid beartaithe acu freisin ag an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta sna Forbacha, Conamara, ar 2ú Meán Fómhair agus tá sé ar intinn acu agóid a dhéanamh ag Teach Laighean roimh i bhfad.

Chruthaigh CONCOS achainí ar líne chomh maith ar son chaomhnú Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge: http://www.ipetitions.com/petition/gaeltacht-future/

Arsa urlabhraí éirígí Daithí Mac an Mháistír: “Tá na cruinnithe sna Gaeltachtaí ina gcomhartha mhaith den mhíshásamh a mhothaíonn na pobail seo faoi na hionsaithe molta orthu.

“Má chuirtear tuairisc an Bhoird Snip i bfeidhm beidh sé ina bhuille mhillteach do phobail tuaithe go ginearálta agus do phobail Ghaeltachta go háirithe. Throid muintir na Gaeltachta go daingean diongbháilte áfach lena slí beatha a chaomhnú le ligean do seo tarlú.”

Máirtín Ó Cadhain ar an Cheathrú Rua in 1934Lean Daithí: “I mbliana cuimhnímid 40 bliain ó bhunú Ghluaiseacht Chearta Sibhialta na Gaeltachta. An uair úd, thug daoine áitiúla ar dhún stát na Sé Chondae Fichead a súile orthu, thug siad na sráideanna orthu leis an Ghaeltacht a chosaint.

“Inniu, tá an dearcadh céanna de dhíth má tá muid chun seasamh in aghaidh an dúnmharaithe chultúrtha atá molta ag Colm Mac Cárthaigh. Is mithid do mhuintir na Gaeltachta teachtaireacht an Chadhnaigh a athshealbhú: ’Sí an Ghaeilge Athghabháil na hÉireann agus is í Athghabháil na hÉireann slánú na Gaeilge’.”

 

Gaeltacht Communities Unite Against An Bord Snip Nua

The past fortnight has seen several public meetings take place in the Gaeltacht areas, with more in the pipeline, where residents have come together to oppose the proposed cuts in Gaeltacht spending contained within the report of Colm McCarthy, head of An Bord Snip Nua.

The first meeting took place on August 4, when over 200 people attended a meeting in Gaoth Dobhair, County Donegal. The meeting was mostly made up of mná tí [those who provide accommodation for Gaeltacht students in the summer months] and representatives of the summer colleges, expressing their dismay over the recommendation to end Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge.

Meeting in An Cheathrú RuaScéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge [the Irish Language Learners Scheme] is the grant given to Gaeltacht households who accommodate students attending the summer colleges. The role played by these families is essential to the success of the colleges and adds greatly to the experience of the thousands of students who attend the courses each year.

The following night [August 5], over 200 people attended a meeting in an Cheathrú Rua, County Galway. A panel of speakers at that event discussed the social and economic impact the proposed cuts would have on Gaeltacht communities and on the Irish language in general. Local people also discussed how broader cuts, such as the REPS scheme and rural transport, would affect Gaeltacht communities.

A week later, another meeting was held in an Cheathrú Rua, organised by Comhchoiste na gColáistí Samhraidh (the Federation of Summer Colleges, CONCOS). Again, local mná tí expressed their anger over the proposed cuts.

CONCOS is a federation of 47 summer colleges. It has argued that the €5 million [£4.3 million] spent by the Twenty-Six County government on the Irish Language Learners Scheme generates around €50 million [£42.7 million] for the local economy per year, as well creating over 2,000 temporary jobs and over 60 permanent positions.

The meetings so far have been much more than mere talking shops. In Gaoth Dobhair, a committee made up of women representing the 13 summer colleges in the area was set up, and has begun drawing up an action plan. Similarly, an action group was set up following the first Connemara meeting – known locally as the ‘G-Force’.

These groups have called for their communities to unite with Irish-language organisations outside the Gaeltacht, and have also organised more meetings throughout the Gaeltacht regions.

Students at a summer collegeThey have also planned a protest at the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs in Na Forbacha, County Galway, on September 2 and also intend to protest at Leinster House in the near future.

CONCOS have also set up an online petition calling for the preservation of the Irish Language Learners Scheme: http://www.ipetitions.com/petition/gaeltacht-future/

éirígí spokesperson Daithí Mac An Mháistír said: “The meetings organised in the Gaeltacht areas are representative of the discontent these communities feel about the proposed attacks against them.

“If the Bord Snip report is implemented it will be a devastating blow to rural communities in general and Gaeltacht communities in particular. However, Gaeltacht people have fought too long and hard to preserve their way of life to allow this to happen.”

Daithí continued: “This year marks 40 years since the formation of the Gaeltacht Civil Rights Movement. Then, local people who had been ignored by the Twenty-Six County state, took to the streets to preserve the Gaeltacht.

“Today, the same attitude is needed if we are to resist the cultural homicide proposed by Colm McCarthy. It is time for the people of the Gaeltacht to reclaim the message of Máirtín Ó Cadhain: ’Sí an Ghaeilge Athghabháil na hÉireann agus is í Athghabháil na hÉireann slánú na Gaeilge’.”

 

Print-friendly version

Campaigns

No Means No!
Campaigning for a No vote to Lisbon 2. Click for more details>>


Campaign for British withdrawal
Building popular resistance to British rule. Click for more details>>


We Only Want the Earth!
Ireland's natural resources for the people of Ireland. Click for more details>>


No British Royal Visits!
Opposing royal vists before British withdrawal. Click for more details>>


Imperialists Out!
Challenging Irish complicity in Imperialism. Click for more details>>


Spot the Difference?
Giving the lie to the notion of choice in Ireland's elections. Click for more details>>


Britain's Day of Shame
éirígí opposes Britain's 'Armed Forces Day'. Click for more details>>


Reclaim The Republic
Promoting the politics of 1916. Click for more details>>


More campaigns

Donate to éirígí
If you would like to support éirígí you can download a standing order form here

Donate to éirígí

Email Us
If you would like to be informed of website updates and current campaigns let us know by clicking here


Download
Download Adobe Reader here to view archived documents.

Join éirígí
If you are interested in joining éirígí or have any questions about membership e-mail eirigimembership@gmail.com or phone 00353 (0) 86 236 7298

Contact Us

“If you strike at, imprison, or kill us, out of our prisons or graves we will still evoke a spirit that will thwart you, and perhaps, raise a force that will destroy you! We defy you! Do your worst!”

Archives